hedef - Kivi Sözlük
"hedef" kelimesi, ulaşılması istenen bir amaç veya sonuç için belirlenmiş olan bir yönelim ya da planı ifade eder. hedef, bireylerin veya grupların, belli bir zaman aralığında ulaşmak istedikleri belirli bir noktayı tanımlar.

hedef, kişisel, mesleki veya kurumsal olabilir. örneğin, bir öğrencinin yıl sonunda belirli bir not ortalamasını elde etmek için çalışması bir hedef olabilir. bir işletmenin pazar payını artırmak veya yeni bir ürün geliştirmek için bir hedef belirlemesi de mümkündür. hedefler, belli bir dönem için belirlenir ve belli bir strateji doğrultusunda hareket edilerek gerçekleştirilmeye çalışılır.

hedeflerin belirlenmesi, motivasyonu artırır ve hedefe ulaşmak için gerekli olan planlamayı ve eylemleri sağlar. ayrıca, hedeflerin belirlenmesi ve gerçekleştirilmesi, bireylerin veya kurumların kendilerini geliştirmesi ve büyümesi için bir fırsat sağlar.

hedef belirleme süreci, gerçekçi, ölçülebilir, erişilebilir, zamanlı ve uygun hedeflerin belirlenmesini içerir. hedeflere ulaşmak için, belirlenen hedeflere uygun bir plan yapmak, gereken kaynakları sağlamak ve hedeflere yönelik çaba harcamak gereklidir.